Privacy Statement

Artikel 1 Definities

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a.Premier cru wijnen: de gebruiker van deze privacy statement: Premier cru wijnen gevestigd te Helmond;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Premier cru wijnen een overeenkomst aangaat;
d. website: de websites premiercruwijnen.nl die door Premier cru wijnen worden beheerd.

 

Artikel 2 Privacy

Premier cru wijnen draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Premier cru wijnen


Artikel 4 Doeleinden van de verwerking

4.Premier cru wijnen verwerkt persoonsgegevens van klanten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeenkomst;
b. het onderhouden van een klantrelatie met de klant;
c. het verzenden aan de klant van commerciële elektronische berichten.
4.2 De persoonsgegevens van de klant worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de klant daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Premier cru wijnen. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.
4.3 Premier cru wijnen zal de klant niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de klant daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
4.4 Premier cru wijnen zal de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.


Artikel 5 Het recht van verzet

5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Verzet kan door de klant o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. elektronisch naar het e-mailadres;
b. door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de klant zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.


Artikel 6 Geheimhouding

Premier cru wijnen zal alle vertrouwelijke gegevens van de klant geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Premier cru wijnen zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.


Artikel 7 Beveiliging van gegevens

Premier cru wijnen draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

 

Artikel 8 Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.


Artikel 9 Gebruik van cookies

9.1 Premier cru wijnen kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina’s. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Premier cru wijnen op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
9.2 Indien de klant zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de klant geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.


Artikel 10 Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Premier cru wijnen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.


Artikel 11 Wijziging gegevens

Op verzoek verleent Premier cru wijnen aan klanten toegang tot alle informatie die Premier cru wijnen van hun bijhoudt. Verder biedt Premier cru wijnen klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Premier cru wijnen van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact opnemen met Premier cru wijnen.


Artikel 12 Klachten

Indien de klant vindt dat de website of het handelen van Premier cru wijnen niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de klant contact met Premier cru wijnen opnemen.


Artikel 13 Wijzigingen

Premier cru wijnen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De klant zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

Privacy statement Premier cru wijnen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel